Lokala regler

Lokala regler

Generella lokala regler

Se Svenska Golfförbundets regelbok

 

Dräneringsdiken:

Singelfyllda dräneringsdiken i spelfältet betraktas som MUA. Regel 25:1

 

Boll träffar ledning:

Om boll träffar ledningstolpe eller tråd på hål: 4, 6, 7, 8, 9 eller 14 skall spelaren utan plikt omedelbart  annulera slaget och spela en ny boll. Den första bollen är härmed ur spel. Följande begränsningar gäller dock :

Hål 14 – avser endast trästolparna framför vänster fairwaybunker samt ledningstråd som går från dessa stolpar fram till bakre delen av greenkant.

 

Out – of – bounds:

På hål 1 markerar stängsel och pinnar mot parkeringen banans gräns.

 

Avståndsmätare:

(Regel 14-3, Anmärkning)

För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd.

Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att

a. applikationen endast mäter avstånd och

b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

När en spelare bryter mot Regel 14-3 är ronden inte handicapgrundande.