Vårmötet 2015

Välkommen till Golfrestaurangen 31 mars klockan 19.00 och golfklubbens vårmöte. Ärenden enligt stadgarna med bl.a. verksamhets- och revisionsberättelse för 2014. Klubben bjuder på fika.

Vårmöte Ljusdals GK 

Golfrestaurangen måndagen den 31 mars 2015

 

Föredragningslista

1.  Fastställande av röstlängd för mötet

          2           Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

          3           Fastställande av föredragningslista

4.               Val av ordförande och sekreterare för mötet

  • 5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden

skall justera mötesprotokollet

  • a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  1. b) Styrelsen årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste

räkenskapsåret

  1. c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
  • Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
  • Övriga frågor
  • Avslutning

 

 

 

 

Styrelsen för Ljusdals GK