Protokoll från Höstmötet 2016 (klicka här)

Protokoll fört vid Ljusdals Golfklubbs höstmöte den 29 november 2016 klockan 19.00

Närvarande: 31 st. medlemmar deltog på Höstmötet 2016.

§ 71 Öppnande:

Styrelsens ordförande Christer Dahlberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Christer uppmanade till eftertanke om Ann-Marie Eriksson, som testamenterat en större summa pengar till klubben.

§ 72 Röstlängd:

Röstlängd/närvarolista för mötet fastställdes.

§73 Mötets utlysning:

Alla var eniga om att höstmötet utlyst på rätt sätt.

§ 74 Föredragningslistan:

Föredragningslistan fastställdes.

§ 75 Ordförande och sekreterare:

Till ordförande för mötet valdes Örjan Fridner och till sekreterare Bert-Ove Styf.

§ 76 Protokolljusterare:

Att jämte ordförande justera och vara rösträknare valdes Jan Hedlund och Börje Manfredsson.

§ 77 Mål, handlingsplaner och Budget:

Handlingsplaner och målsättning för banan föredrogs av Lars Nordh. Färdigställa tee på hål 16 och slutföra arbetet med greenen på hål 4 samt att dränera driving rangen är tre saker som prioriteras under 2017. Ulf Norrby berättade om handlingsplanerna  för juniorverksamheten. Budgeten för 2017 föredrogs av Maria Johansson. Verksamhetsplan och budget för 2017 godkändes av höstmötet.

§ 78 Medlemsavgifter och greenfee samt inkomna motioner:

Styrelsens förslag om att öka medlemsavgiften med 95 kronor för klubbens seniorer antogs av mötet. Övriga årsavgifter förblir oförändrade. Differentierad greenfee med olika priser under säsongen antogs av höstmötet. En motion inlämnad av Kurt Ljung om införandet av vardagsmedlem avslogs av mötet då 2017 års budget redan är lagd. Styrelsen skall dock undersöka förutsättningen om att eventuellt pröva detta som en ny medlemskap typ och kontakta klubbar som erbjuder detta. En motion av Janne Hedlund innehållande en lägsta prisgaranti för greenfee medlemmar boende utanför Ljusdal skall även den behandlas vidare.

§ 79 Antalet ledamöter.

Mötet enades om att styrelsen skall innehålla sju medlemmar inklusive ordförande.

§ 80 Val av styrelse, revisorer och valberedning.

Christer Dahlberg hade avsagt sig omval som ordförande i Ljusdals Golfklubb. Rune Jonsson valdes att sitta som tillfällig ordförande fram till vårmötet 2017. Omval av Biba Norin, Lars Nordh och J-P Lindgren för en tid av två år. Övriga ledamöter kvarstår för en tid av ett år. Omval av Lasse Ottosson och Örjan Hultman som klubbens revisorer för en tid av ett år. Omval av Mats Skalberg och Mats Eriksson till valberedningen samt att en person från styrelsen utses att ingå.

§ 81 Övriga frågor:

Inga övriga frågor.

§ 82 Mötet avslutas:

Mötesordförande Örjan Fridner avslutade mötet och överlämnade ordet till avgående ordförande Christer Dahlberg som tackade deltagarna för visat intresse och önskade sin kommande efterträdare lycka till i framtiden.

Ljusdal som ovan

Örjan Fridner             Bert-Ove Styf               Jan Hedlund             Börje Manfredsson

Mötesordförande        Möte sekreterare       Justeringsman          Justeringsman