Vårmötet 2017 (ev. motioner senast 21/3)

 Ljusdals Golfklubb kallar alla medlemmar till Vårmötet 2017.

  Plats: Golfrestaurangen

Tid: tisdag 28 mars klockan 19.00

 Ärenden: Verksamhets, resultat och revisionsberättelse för 2016. Se dagordning.

Välkommen. Klubben bjuder på kaffe och bulle

Föredragningslista

          1           Fastställande av röstlängd för mötet

          2           Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

          3           Fastställande av föredragningslista

          4           Val av ordförande och sekreterare för mötet

          5          Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden

skall justera mötesprotokollet. Tilläggsval. Val av ny ordförande.
6        a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsen årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret

c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

          7      Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott respektive

underskott i enlighet med balansräkningen

          8         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

          9              Övriga frågor, eventuella inkomna motioner.

        10             Avslutning

 

 

 

 

Styrelsen för Ljusdals GK