Tis. 11/12 – Höstmöte

Tisdag 11 december är det höstmöte, alla handlingar finns nere på kansliet.

Vi träffas på Golfrestaurangen kl. 18:30

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslistan.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a/ Enkät.
  b/ Mål, handlingsplaner och budget för 2019.
  c/ Fastställande av mål/handlingsplaner och budget för 2019.
  d/ Fastställande av medlem/spel/greenfee -avgifter för 2019
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
 8. a/ Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
  b/ Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c/ Val av två revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelseledamöter ej delta.
  d/ Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses som ordförande.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Övriga frågor.
 11. Mötet avslutas.

Ladda ner handlingar till mötet (pdf)>>