Ladda ner handlingar!

Torsdag 21 april

Det har blivit dags för det årliga VÅRMÖTET
Som vanligt träffas vi på Golfrestaurangen, tiden är kl. 18:30

Ladda ner handlingar>>

Ekonomidelen kan hämtas nere på kansliet.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens strategiska mål 2022
  c) Styrelsen årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
  d) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Alkohol och drogpolicyändring av innehåll, 2022-04-21
 10. Övriga frågor
 11. Avtackningar
 12. Avslutning

Styrelsen för Ljusdals GK

VÄLKOMNA