Vårmötet 2024

Handlingar finns!

TISDAG 23 APRIL kl. 18:30

Sker årets vårmöte i Golfrestaurangen.

Handlingar>>

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens strategiska mål 2024
  c) Styrelsen årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
  d) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Utlottning snabba betalare
 10. Övriga frågor
 11. Avtackningar
 12. Avslutning

Styrelsen för Ljusdals GK

Väl mött!